Polityka prywatności i polityka cookies

Firma KajtkoweLove szanuje prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowniczek naszej strony internetowej i sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://kajtkowelove.pl (dalej: Strona internetowa). Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady na jakich zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o sposobie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych oraz twoich uprawnieniach wynikających z Ustawy o ochronie danych oraz wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

§ 1.Dane osobowe

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, przez Dane osobowe rozumieć należy wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie danych takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§ 2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest INOX TRANSPORT sp. z o.o. posiadająca NIP: 9282107712, REGON: 525741939 oraz KRS: 0001045124.
Adres korespondencyjny Administratora to: INOX TRANSPORT sp. z o.o., Podchorążych 41, 68-200 Żary.
Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie administratora dostępny jest pod adresem mailowym: kontakt@kajtkowelove.pl .

§ 3. Zbieranie danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane są przez nas podczas:
  1. dokonywania zapisów na newsletter
  2. zakładania konta na naszej Stronie Internetowej
  3. składania zamówień przez Użytkowników nieposiadających konta na naszej Stronie Internetowej
  4. składania zamówień przez Użytkowników Strony Internetowej w przypadku konieczności podania innych danych niż zgłoszone podczas rejestracji przez Użytkownika związanych z realizacją danego zamówienia, w szczególności danych do wysyłki/wystawienia rachunku lub faktury/kontaktowych
 2. Podczas dokonywania zapisów na newsletter zbierane są przez nas dane osobowe takie jak: adres email
 3. Podczas wypełniania formularza rejestracji Konta zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, dane adresowe do wysyłki, a także dane do wystawienia faktury numer NIP, firma
 4. Podczas składania zamówień przez Użytkowników nieposiadających konta na naszej Stronie Internetowej zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, email, numer telefonu, dane adresowe do wysyłki towaru, a także dane do wystawienia faktury numer NIP, firma

§ 4. Zakres gromadzenia danych osobowych

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla realizacji celów gromadzenia danych wskazanych poniżej. Dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za zgodą Użytkownika. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze uzyskanie zgody ze względu na dane okoliczności, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.

§ 5. Cel gromadzenia danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane przy dokonywaniu zapisu na newsletter zbierane są w celu prowadzenia wobec Użytkowników działań marketingowych, w tym w celach analitycznych i statystycznych.
 2. Dane osobowe zbierane przy zakładaniu konta w Serwisie przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z naszej strony internetowej;
  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym;
  • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie internetowym;
  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;
  • prowadzenia działań marketingowych naszych produktów, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
  • kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników – przez e-mail oraz telefon;
 3. Dane osobowe zbierane podczas składania zamówień przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej;
  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym;
  • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie;
  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;
  • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
  • kontaktowania się zw szczególności i za zgodą Użytkowników – przez e-mail oraz telefon; Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników – przez e-mail oraz telefon;

Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające z prawa:
Art. 6, par. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na które uzyskujemy zgodę Użytkownika w danym celu związanym z przetwarzaniem.
Art. 6, par. 1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np. przy zakupie produktu. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów..
Art. 6, par. 1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych.
Art. 6, par. 1 lit. d RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.
Art. 6, par. 1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji zamówień (np. usługi realizacji dostaw).

§ 6. Powierzanie przetwarzania i Udostępnianie danych osobowych

 1. Zebrane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa poniżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.
 2. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z nami oraz naszym partnerom biznesowym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów.

§ 7. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych

 1. Prawo dostępu do danych
  Masz prawo domagać się od nas informacji odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat.
 2. Prawo do sprostowania
  Masz prawo domagać się niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Masz prawo domagać się, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne, ale Ty nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte, a wymagasz ich w celu zgłoszenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub jeżeli przedstawiłeś/łaś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.
 4. Prawo do usunięcia
  Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.
 5. Prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.
 6. Prawo do sprzeciwu
  Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w imię uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6, par. 1, lit. f RODO, masz prawo wnieść sprzeciw w dowolnym czasie wobec takiego przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.
  Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby tzw. marketingu bezpośredniego, masz prawo wnieść sprzeciw w dowolnym czasie wobec takiego przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.
 7. Prawo do wycofania zgody
  Masz prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane. Mamy nadzieję, że rozumiesz, iż z przyczyn technicznych, przetworzenie Twojego wycofania zgody może wymagać pewnej ilości czasu, oraz że możesz nadal przez taki okres otrzymywać od nas wiadomości.
 8. Prawo do złożenia zażalenia do organu regulacyjnego
  Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych).

§ 8 . Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkowników odwiedzających stronę internetową https://kajtkowelove.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik).
Na stronie internetowej https://kajtkowelove.pl używamy własnych plików cookies: sesyjnych i stałych. Własne pliki cookies używane są w celu: utrzymywania koszyka i sesji Użytkownika; zapamiętania kodu referencyjnego (skąd dany klient do nas trafił); zapamiętania danych wpisanych w formularzu zamówienia – forma dostawy i płatności, adres dostawy i adres do faktury, dane do faktury lub rachunku; zapamiętanie preferencji Użytkownika, np. ustawień sortowania, czy pokazywać mu ponownie jakieś komunikaty itp.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie https://kajtkowelove.pl.
Dla przykładu wskazujemy instrukcję wyłączenia obsługiwania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 1. Dla przeglądarki internetowej Internet Explorer 9:
  1. W oknie przeglądarki kliknij opcje „Narzędzia” a następnie „Opcje”.
  2. Następnie kliknij na kartę „Prywatność” i przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies.
  3. Następnie kliknij przycisk „ok.”
 2. Dla przeglądarki internetowej Mozilla Firefox:
  1. Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz „Opcje”.
  2. Wybierz panel „Prywatność”.
  3. Wybierz z menu rozwijanego „Program Firefox” opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika”.
  4. Odznacz funkcję „Akceptuj ciasteczka”.
  5. Naciśnij przycisk „ok.”
 3. Dla przeglądarki internetowej Google Chrome:
  1. Na górze okna przeglądarki Chrom kliknij w „menu Chrome” – ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzędzi przeglądarki.
  2. Wybierz „Ustawienia”.
  3. Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
  4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
  5. W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookies i dane witryn” by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i inne dane”.
  6. Wybierz „Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn”.

§ 9 . Zasady bezpieczeństwa

 1. Dane osobowe chronione są przy użyciu niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 2. Zabezpieczenie danych osobowych realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.
 3. Administrator Danych dba o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.